Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politika

Organizacija vykdo architektūrinę ir inžinerinę veiklą bei su ja susijusias technines konsultacijas. Organizacijos darbuotojai yra atestuoti LR Aplinkos ministerijoje ir/ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre ir/ar Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos, turi teisę atlikti ypatingos svarbos statinių projektavimą visoms statinių grupėms, taip pat statiniams esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje; tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimą; rengti poveikio aplinkos vertinimo dokumentus; ruošti teritorijų planavimo dokumentus; atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą.

Organizacijos atliekama veikla yra glaudžiai susijusi su aplinkos kokybės išsaugojimu. Todėl joje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie siekdami užtikrinti atliekamų paslaugų kokybę ir naudą klientui, savo kūrybiškumu ir sukaupta patirtimi, pasiekia optimalų technologinių sprendimų įgyvendinimą bei numato tolimesnę darnią plėtrą, užtikrinančią griežtus aplinkosauginius reikalavimus ir visuomenės gerovę.

Organizacijos tikslas:

  • siekti ilgalaikio ir nuolatinio veiklos veiksmingumo gerinimo, kad klientams būtų teikiamos kokybiškos, savalaikės ir konkurencingos aplinkosaugos, inžinerijos ir architektūros paslaugos, nuolat mažinant šių paslaugų neigiamą poveikį aplinkai, ilginant objektų ilgaamžiškumą ir didinant įrenginių patikimumą.
  • nuolat tobulinti darbinės veiklos sritis, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir skatinant norą tobulėti.
  • užtikrinti darbuotojų sveikatos ir saugos sistemos efektyvumą, užkertant kelią darbuotojų traumoms ir susirgimams bei užtikrinant saugias bei sveikas darbo vietas.

Organizacija norėdama pasiekti ir išlaikyti teikiamų paslaugų kokybės lygį bei klientų ir darbuotojų pasitenkinimą yra įdiegusi integruotą vadybos sistemą, apimančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą, atitinkančią LST ISO 45001:2018.

Tobulindami integruotą vadybos sistemą esame pasiryžę nuolat plėsti ir tobulinti savo veiklą – suprasti ir tenkinti klientų poreikius bei lūkesčius, tobulinti paslaugų procesų vadybą, diegti technines naujoves, nuolat keliant visų darbuotojų kvalifikaciją, formuoti tik kvalifikuotą projekto įgyvendinimo komandą; pagal kiekvieno darbuotojo pareigas ir kompetenciją ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę bei kuriamų sprendinių draugiškumą aplinkai; užtikrinti saugią darbo aplinką Organizacijos darbuotojams ir lankytojams, valdyti rizikų pavojų iš anksto numatant tam mažinančias priemones.

Organizacijoje išskiriamos pagrindinės socialinio atsakingumo sritys: žmogaus teisės, etiškos ir atsakingos darbdavystės praktika, etiškas verslas, santykis su klientais ir subrangovais, taip pat visų Organizacijos procesų valdymas, nuo kurio priklauso sprendimų socialinio atsakingumo klausimais priėmimas ir jų vykdymas.

Organizacija įsipareigojusi saugiai ir konfidencialiai tvarkyti asmens duomenis, susijusius su jos darbuotojais, akcininkais, bendradarbiaujančiomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, bei užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai, skaidriai ir gerbiant duomenų subjektų teises.

Siekdama nuolatinio vadybos sistemos tobulinimo proceso efektyvumo, Organizacijos vadovybė įsipareigoja sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrindama, kad visiems darbuotojams būtų prieinama su jų darbu susijusi informacija, sukurtos galimybės tinkamai atlikti deleguotas funkcijas ir patikėtus darbus; pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų bei suteikti galimybę išreikšti save; kreipti ypatingą dėmesį į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; optimaliai naudoti energetinius resursus bei rinktis subrangovus ir tiekėjus, kurie atsakingai žiūri į aplinkos apsaugos taršos mažinimą.

Už integruotos vadybos sistemos priežiūrą, nuolatinį tobulinimą ir atitikimą standartų reikalavimams atsakingas UAB „Ardynas“ direktoriaus paskirtas darbuotojas, vykdantis Vadovybės atstovo kokybei, aplinkosaugai, darbuotojų sveikatai ir saugai funkcijas. Už integruotos vadybos sistemos efektyvų ir rezultatyvų veikimą atsakingi visi Organizacijos darbuotojai, kurie yra supažindinti su politika ir pilnai supranta jos principus.

Menu