POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
TERITORIJŲ PLANAVIMAS