KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

      
       UAB „ARDYNAS” vykdo architektūrinę ir inžinerinę veiklą bei su ja susijusias technines konsultacijas. Organizacijos darbuotojai yra atestuoti LR Aplinkos ministerijoje ir/ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre, turi teisę atlikti ypatingos svarbos statinių projektavimą visoms statinių grupėms, rengti poveikio aplinkos vertinimo dokumentus, ruošti teritorijų planavimo dokumentus, atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą bei nekilnojamų kultūros vertybių tvarkymo darbų projektus.
       Organizacijos atliekama veikla turi glaudų ryšį su aplinkos kokybės išsaugojimu. Todėl joje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie siekdami užtikrinti atliekamų paslaugų kokybę ir naudą klientui, savo kūrybiškumu ir sukaupta patirtimi, pasiekia optimalų technologinių sprendimų įgyvendinimą bei numato tolimesnę darnią plėtrą, užtikrinančią griežtus aplinkosauginius reikalavimus ir visuomenės gerovę.
       Organizacijos tikslas:
  • siekti ilgalaikio ir nuolatinio veiklos veiksmingumo gerinimo, kad klientams būtų teikiamos kokybiškos, savalaikės ir konkurencingos aplinkosaugos, inžinerijos ir architektūros paslaugos, nuolat mažinant šių paslaugų neigiamą poveikį aplinkai, ilginant objektų ilgaamžiškumą ir didinant įrenginių patikimumą;
  • tobulinti darbinės veiklos sritis, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos efektyvumą, valdant pavojų rizikai, iš anksto numatant rizikas mažinančias priemones, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir skatinant norą tobulėti.

        Organizacija norėdama pasiekti ir išlaikyti teikiamų paslaugų kokybės lygį bei klientų ir darbuotojų pasitenkinimą yra įdiegusi integruotą vadybos sistemą, apimančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015standarto reikalavimus bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST 1977:2008.
       Tobulindami integruotą vadybos sistemą esame pasiryžę nuolat plėsti ir tobulinti savo veiklą – suprasti ir tenkinti klientų poreikius bei lūkesčius, tobulinti paslaugų procesų vadybą, diegti technines naujoves, nuolat keliant visų darbuotojų kvalifikaciją formuoti tik kvalifikuotą projekto įgyvendinimo komandą; pagal kiekvieno darbuotojo pareigas ir kompetenciją ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę bei kuriamų sprendinių draugiškumą aplinkai; užtikrinti saugią darbo aplinką Organizacijos darbuotojams ir lankytojams.
      Organizacijoje išskiriamos pagrindinės socialinio atsakingumo sritys: žmogaus teisės, etiškos ir atsakingos darbdavystės praktika, etiškas verslas, santykis su klientais ir subrangovais, taip pat visų Organizacijos procesų valdymas, nuo kurio priklauso sprendimų socialinio atsakingumo klausimais priėmimas ir jų vykdymas.
      Siekdama nuolatinio vadybos sistemos tobulinimo proceso efektyvumo, Organizacijos vadovybė įsipareigoja sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrindama, kad visiems darbuotojams būtų prieinama su jų darbu susijusi informacija, sukurtos galimybės tinkamai atlikti deleguotas funkcijas ir patikėtus darbus; pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų bei suteikti galimybę išreikšti save; kreipti ypatingą dėmesį į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; optimaliai naudoti energetinius resursus bei rinktis subrangovus ir tiekėjus, kurie atsakingai žiūri į aplinkos apsaugos taršos mažinimą. 
       Už integruotos vadybos sistemos priežiūrą, nuolatinį tobulinimą ir atitikimą standartų reikalavimams atsakingas UAB „Ardynas“ direktoriaus paskirtas darbuotojas, vykdantis Vadovybės atstovo kokybei, aplinkosaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai funkcijas. Už integruotos vadybos sistemos efektyvų ir rezultatyvų veikimą atsakingi visi Organizacijos darbuotojai, kurie yra supažindinti su politika ir pilnai supranta jos principus. 
       Ši politika yra viešai skelbiama visoms suinteresuotoms įtakos grupėms. 

 
   
      Direktorė  Kristina Norvaišienė