UAB”Ardynas” yra dviejų Lietuvoje registruotų asociacijų: Lietuvos dujotiekio statybos asociacijos (LDSA) ir Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos (LPĮA) narė.
     1991 m. kovo 29 d. įkurta asociacija “Lietuvos dujotiekio statyba”(LDSA) yra dujotiekio statybinių organizacijų savanoriškas susivienijimas, jungiantis įmones, organizacijas, vykdančias dujotiekio statybos, projektavimo darbus, dujinių įrenginių bei prietaisų gamybą, komplektavimą ir prekybą jais, paslaugas, susijusias su dujotiekio remonto darbais Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
     Uždaroji akcinė bendrovė ”Ardynas” LDSA nare tapo 1998 m. vasario mėn.
LDSA tikslai - padidinti savo narių gamybinio potencialo panaudojimą, operatyviai ir efektyviai pasinaudoti informacija apie mokslo ir
technikos naujoves dujotiekio statyboje, skatinti keitimąsi informacija, plėsti bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių, palaikyti ryšius su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis; analizuoti ir propaguoti dujų ūkiui skirtos technikos naujoves, pažangius darbo metodus, verslo organizavimo principus, analizuoti energetikos vystymo politiką, įstatymus ir viešai skelbti savo nuomonę šiais klausimais, koordinuoti ir vykdyti Asociacijos narių pavestus uždavinius, atstovauti ir ginti savo narių teises, jų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, rūpintis, kad būtų įgyvendintos tarptautiniuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose įtvirtintos dujotiekio organizacijų teisės.

   

     2003 m. įkurta Lietuvos projektavimo įmonių asociacija (LPĮA) yra savanoriškas susivienijimas Lietuvoje registruotų projektavimo/konsultavimo bendrovių, rengiančių kompleksinius teritorijų planavimo ir statinių projektus, teikiančių šios srities konsultacijas, atliekančių autorinę priežiūrą, poveikio aplinkai vertinimą, technines specifikacijas, galimybių studijas, projekto vadybą ir kitus su projekto realizavimu susijusius darbus, įskaitant besispecializuojančias vienoje ar keliose pagrindinėse projekto inžinerinėse ar architektūrinėse srityse.
     Uždaroji akcinė bendrovė ”Ardynas” LPĮA nare tapo 2004 m. sausio 28 d. 
          Pagrindinis Asociacijos uždavinys – siekti projektavimo ir konsultacijų kokybės ir profesionalumo, sukurti projekto pridedamąją vertę, pasiūlant darnius sprendimus užstatytai ir sveikai natūraliai aplinkai, rizikos ir projekto išlaidų valdymui bei užtikrinti projekto socialinį ir ekonominį efektą.

Padidinti