2005 m. UAB „Ardynas” (organizacija)  įdiegta Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema. Det Norske Veritas (DNV) tarptautinės atitikties vertinimo organizacijos padalinys Lietuvoje,  atsakingas už sertifikavimo paslaugų teikimą, atliko kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikacinį auditą. Organizacijos kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema buvo pripažinta atitinkanti tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.
     Organizacija, norėdama pasiekti ir išlaikyti teikiamų paslaugų kokybės lygį bei klientų ir darbuotojų pasitenkinimą, 2010 m. papildė integruotą vadybos sistemą įdiegdama trečiąjį tarptautinį standartą BS OHSAS 18001, kuris 2020 m. pakeistas į ISO 45001.
     2011 m. birželio 20 d. pripažinus organizacijoje veikiančių vadybos sistemų atitiktį standartų reikalavimams, organizacija papildomai sertifikuota pagal LST 1977:2008 standartą.
     Įdiegtoje integruotoje vadybos sistemoje praplėstos standartų taikymo paslaugų sritys ir ši sistema taikoma:
- rengiant ypatingos svarbos statinių projektus visoms statinių grupėms;
- rengiant nesudėtingiems  ir neypatingiems statiniams priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių projektus;
- atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimus;
- rengiant teritorijų planavimo dokumentus;
- vykdant statinio projekto vykdymo priežiūrą;
- vykdant statinio statybos techninę priežiūrą;
- rengiant nekilnojamų kultūros vertybių tvarkymo darbų projektus;
- rengiant galimybių studijas, priešprojektinius pasiūlymus, investicinius projektus, paraiškas, pirkimo dokumentus, technines specifikacijas įrenginių ir medžiagų pirkimui bei kitus dokumentus, kurie apima architektūrinę ir inžinerinę veiklą bei su ja susijusias technines konsultacijas.
     Organizacijos integruota vadybos sistema apima visą spektrą veiklos sudedamųjų dalių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų su užsakovais sudarymu, vykdymu bei kontrole; subrangovų ir tiekėjų, kurie atsakingai žiūri į aplinkos apsaugą pasirinkimu; optimaliu organizacijos resursų planavimu ir valdymu, saugios darbo aplinkos Organizacijos darbuotojams ir lankytojams užtikrinimu, sistemingu integruotos vadybos priežiūros atlikimu, nuolatiniu tobulinimu ir atitikimu standartų reikalavimams.